Een VvE (Vereniging van Eigenaars) is de vertegenwoordiger van de appartementseigenaren van een gebouw.

De VvE heeft diverse organen zoals de vergadering van eigenaars, het bestuur c.q. de bestuurder, de voorzitter en eventuele commissies.

De Vereniging van Eigenaars, bestaand uit alle leden van de VvE, neemt de beslissingen. Dus bent u een lid ?  Ook u heeft inspraak. De vergadering neemt de besluiten die het bestuur of de bestuurder moeten uitvoeren, tenzij de wet of de statuten de beslissingsbevoegdheid aan een ander orgaan van de VvE heeft opgedragen.

Een ander orgaan is het bestuur. Deze kan uit één of meer bestuurders (oneven aantal) bestaan. Het bestuur kan namens de VvE overeenkomsten met derden sluiten zoals verzekeringen, onderhoudscontracten en dergelijke.
De voorzitter is eveneens een orgaan binnen de VvE. Deze zit ook de vergadering van eigenaars voor. Verder kan een VvE nog één of meerdere commissies in het leven roepen, zoals bijvoorbeeld een kascommissie, een tuincommissie of een technische commissie.  

VERPLICHTINGEN VVE

De Vereniging van Eigenaars moet aan een aantal verplichtingen voldoen, o.a.:

 • Een VvE moet worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Ëén keer per jaar moet er een vergadering worden uitgeschreven.
 • De VvE moet een bestuur/bestuurder hebben.
 • Een kascommissie moet worden aangesteld, tenzij er een Raad van Commissarissen  of controlerend accountant is.
 • De VvE moet beschikken over een reservefonds.
 • De jaarstukken moeten worden opgesteld: een balans met toelichting en de exploitatierekening alsmede een begroting voor het komende boekjaar.
 • Appartementen en Regelgeving.
 • Een appartementsrecht kent een groot aantal regels. Die hoeft u als appartementseigenaar niet allemaal te kennen, maar een paar regels zijn wel belangrijk. Lees u goed in als u een appartement wilt gaan kopen en vraag vooral ook naar de jaarstukken.
 • Het appartementencomplex is van alle eigenaars samen. Om dat te onderhouden is er geld nodig, dat bijeen wordt gebracht door de maandelijkse servicebijdrage, die u aan de VvE betaalt. Deze servicebijdrage geeft een indicatie van het al dan niet actief zijn van de VvE. 
 • De splitsingsakte, welke onderdeel is van het eigendomsbewijs, geeft veel informatie over de verdeling van het gebouw in zogenoemde breukdelen. De splitsingsakte wordt aangevuld door het Modelreglement, waarin u veel leest over de rechten en plichten van alle eigenaars en een eventueel Huishoudelijk Reglement.
 • Er zijn verschillende Modelreglementen, welke voor u van toepassing is kunt u nazien in de splitsingsakte.

Financiën  

Het is belangrijk dat de inkomsten en uitgaven van de VvE goed worden beheerd. Een financieel plan is daarom van belang. De basis voor de begroting is het MJOP (meerjarenonderhoudsplan), want de meeste kosten betreffen het onderhoud. Daarvoor moet worden gespaard in het reservefonds, dat sinds 2008 verplicht is voor elke VvE. Hoeveel geld gestort moet worden in dat fonds, is voor elke VvE verschillend.

Naast de kosten voor onderhoud zijn er ook kosten voor diverse verzekeringen. Een opstalverzekering is verplicht voor elke VvE, maar het is ook raadzaam om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarmee dekt u veel financiële risico's af. Een glasverzekering komt ook voor in een VvE.

De kascommissie houdt namens de leden van de VvE toezicht op het financiële beleid van het VvE-bestuur en/of de beheerder.

Hoe vindt u een goede VvE Beheerder?
Als er genoeg leden in een VvE zijn, die het beheer op zich kunnen nemen en hier ook tijd voor hebben, is een VvE niet verplicht om een externe beheerder in te schakelen. De leden kunnen dan zelf een bestuur vormen. Mocht het bestuur toch ondersteuning willen, dan kan gekozen worden om beheeractiviteiten uit te besteden. Hieronder volgen enkele stappen die u kunt volgen:
 
Het instellen van een commissie of werkgroep
De algemene ledenvergadering kan om te beginnen besluiten een commissie of een werkgroep in stellen om e.e.a. uit te zoeken en op papier te zetten. Deze kan uit zowel bestuursleden als eigenaren bestaan. Deze commissie zal uiteindelijk een advies voorleggen aan de algemene ledenvergadering.
Er moet vervolgens ook aangegeven worden wat er uitbesteed wordt en wat het bestuur zelf kan regelen. Denkt u hierbij aan technisch beheer of alleen administratief beheer.
 

Offerte VvE

Als u bovenstaande stappen heeft gevolgd, vraag dan vooral bij JSR Vastgoedmanagement een offerte aan. Neem nu contact met ons op!